Aangezien enerzijds burn-out een problematiek is waarmee steeds meer mensen te maken krijgen, en anderzijds de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg niet voldoende in staat zijn om de aandoening te identificeren en te behandelen, heeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) in september 2017 een advies “Burn-out en werk” (HGR 9339, 2017) gepubliceerd. De bedoeling van dit advies was om “het begrip burn-out beter te definiëren, aanbevelingen te doen in verband met de identificatie en behandeling ervan en de behoefte aan opleiding en het competentieprofiel te bepalen van de beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die deze werkenden met werkgerelateerde problemen zullen begeleiden”. Dit advies stelt dus een definitie van burn-out voor en doet aanbevelingen voor de diagnose en de behandeling. Het vormt de basis van deze online opleiding, waarmee gezondheidsprofessionals leren over de definitie, de screening en de diagnose van een burn-out, net als over de behandeling ervan.