Liste des politiques actives

Nom Type Consentement utilisateur
Déclaration de confidentialité Politique de confidentialité Tous les utilisateurs
Politique d'utilisation Politique de site Tous les utilisateurs

Résumé

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking en de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van het online eAcademy Platform.
Cette déclaration de confidentialité fournit des informations sur le traitement et la protection de vos données personnelles lors de l'utilisation de la plate-forme d'apprentissage en ligne eAcademy Platform.

Politique complète

(i) Inleiding

 De verantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens op het e-learningplatform zijn:

 • de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (hierna ‘‘FOD Volksgezondheid’’), gevestigd te Galileelaan 5 bus 2, 1210 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0367.303.762,
 • het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) met maatschappelijke zetel gelegen te Galileelaan 5/1, 1210 Brussel en met ondernemingsnummer 0206.653.946,
 • externe partijen die gebruikmakend van het e-learningplatform opleidingsmateriaal ter beschikking stellen

 Deze privacyverklaring kan regelmatig worden herwerkt. De laatste versie zal steeds op de website vermeld staan met datum van update.

 De verwerking heeft als doel om een e-learningplatform gezondheid (eAcademy Health Platform ) ter beschikking te stellen aan de verschillende doelgroepen uit de gezondheidssector. De verwerking is opgesplits in drie deelverwerkingen:

 • De identificatie van de persoon die aanlogt aan het e-Learningplatform
 • Beheer van een account op het e-learningplatform
 • Verwerking van uw inschrijvingen en de opvolging van het volgen van de opleiding


(ii) Welke verwerkingen voeren we uit met uw persoonsgegevens

De identificatie van de persoon die aanlogt aan het eLearningplatform

Het opzoeken van uw identificatiegegevens met als doel u de nodig authorisaties te geven op het e-Learningplatform. De wettelijke basis is een machtiging hiervoor.

Welke persoonsgegevens ?

 

Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 

Rijksregisternummer

Naam

Voornaam

Via de authentieke bronnen

De duur van de sessie dat u aangelogd bent

Niet van toepassing

 

Beheer van een account op het e-learningplatform

 De verwerking heeft als doel om de levering van  online cursussen mogelijk te maken aan medische professionals en burgers.

De wettelijke basis voor het bijhouden van deze gegevens is de toestemming.


Welke persoonsgegevens?

 

Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 

RIZIV-nummer, taalcode, naam en voornaam

 

Rechtstreeks van u

1 jaar na het niet meer gebruiken van de account

Met medewerkers van FOD afhankelijk van de wettelijke authorisatie van de medewerker

 

Verwerking van uw inschrijvingen en de opvolging van het volgen van de opleiding

 De verwerking heeft als doel om de rapportering te genereren van de individuele cursusvoortgang, eventueel het attest van deelname af te drukken en het exporteren van de nodige informatie naar de accreditering indien dit van toepassing is.

De wettelijke basis voor het bijhouden van deze gegevens is uw toestemming.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen we van u?

 

Hoe hebben we deze gegevens verkregen?

 

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

 

Met wie worden deze gegevens gedeeld ?

 

RIZIV-nummer

Rechtstreeks van u

Tot de beëindiging van u toestemming

De gezondheidsadministraties van FOD en RIZIV afhankelijk van de wettelijke authorisatie van de medewerker

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid van de verwerkingen

 Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw persoonsgegevens zou betreffen, zullen wij u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.


Wat zijn uw rechten?

Voor elke verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen :

 • Recht op inzage: u hebt het recht om een kopie op te vragen van uw persoonsgegevens die de federale overheidsdienst bewaart en verwerkt;
 • Recht op rectificatie (aanpassing): u hebt het recht om uw gegevens te laten aanpassen als deze niet correct blijken te zijn;
 • Recht op bezwaar van verwerking: u kan vragen aan ons om bijvoorbeeld de marketingcommunicatie stop te zetten op gelijk welk moment;
 • Recht intrekken toestemming: u hebt het recht om een eerder verleende toestemming voor verwerking stop te  zetten;
 • Recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsauthoriteit (GBA): u hebt het recht om hier klacht neer te leggen indien u vermoedt dat uw gegevens niet correct worden behandeld door de  federale overheidsdienst.

U kan ook de volgende rechten uitoefenen met beperkte toezegging afhankelijk van de wettelijke grond van verwerking en de wettelijke bewaartermijnen:

 • Recht op wissen: u mag aan de federale overheidsdienst vragen om uw persoonsgegevens te wissen, doch hierop zal - gelet op de wettelijke gronden waaronder deze gegevens werden bekomen – niet altijd kunnen worden ingegaan;
 • Recht op beperking van verwerking: u mag vragen om verwerkingen van uw persoonsgegevens te beperken, doch hierop zal - gelet op de wettelijke gronden waaronder deze gegevens werden bekomen – niet altijd kunnen worden ingegaan;
 • Recht op gegevensoverdracht: u hebt het recht om uw persoonlijke data in een gestructureerd en machineleesbaar formaat op te vragen, of in een ander standaardformaat zodat het leesbaar is voor een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van uw identiteitskaart of uw reispas indien u geen houder bent van de Belgische nationaliteit als bijlage, met bij voorkeur vermelding van < eAcademy Health Platform >,

via e-mail naar

DPO@health.fgov.be ofwel DPO@riziv-inami.fgov.be

of via de post naar

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu  
Ter attentie van de Data Protection Officer (
DPO)
Galileelaan 5 bus 2
1210 Brussel

Ofwel

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Ter attentie van de Data Protection Officer (
DPO)
Galileelaan 5 bus 1
1210 Brussel


Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit  (GBA):

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,
Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email:
contact@apd-gba.be   

 

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server en geplaatst op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door de FOD Volksgezondheid of het RIZIV gelezen worden.

 

Waarom gebruiken we cookies?

De websites gebruiken cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van de website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Cookies helpen de FOD Volksgezondheid en het RIZIV bijvoorbeeld om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) of om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Ten gevolge van de Europese e-Privacyrichtlijn worden alle websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van niet-essentiële cookies en gelijkaardige technologieën op uw computers of mobiele apparaten. Deze Cookieverklaring geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die de FOD Volksgezondheid en het RIZV gebruiken, met inbegrip van hun doel.

De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.


Soorten cookies?

Er bestaan zeer veel verschillende cookies die te onderscheiden zijn naar functionaliteit, herkomst of bewaartermijn. Hieronder geven wij eerst een algemene beschrijving van de soorten cookies die op de websites van ProGezondheid worden gebruikt. Vervolgens wordt een gedetailleerd overzicht gegeven van de verschillende cookies die worden gebruikt op de website. 

Soort

Functie

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn nodig om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door u zijn gesteld, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. Ze zijn noodzakelijk voor een goede communicatie en ze vergemakkelijken het navigeren (bijvoorbeeld naar een vorige pagina terugkeren, etc.).

Functionele cookies

Deze cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur) en bieden verbeterde functionaliteit en personalisatie aan de bezoeker. Zo zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken. Deze cookies kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

 

Overzicht Cookies

Domeinnaam: < eacademy.riziv-inami.health.fgov.be >

Naam cookie

Type cookie

Beschrijving

Bewaarduur

MoodleSession

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookie

Sessiecookie: laat toe de  gebruiker in Moodle te identificeren

Sessie

_shibsession_

Essentiële/ Strikt noodzakelijke cookie

Sessiecookie: identificatielink tussen de idp (eHealth) en Moodle*

Sessie

SERVERID

Niet strikt noodzakelijke cookie maar wel sterk aanbevolen

Sessiecookie: laat zoveel als mogelijk toe, dat de gebruiker op dezelfde server van een cluster blijft.  Het verlies van de cookie of server, kan een SAML pingpongeffect veroorzaken door het  telkens opnieuw valderen van de _shibsession_, wat resulteert in een vertraging naar de gebruiker toe.

Sessie


(i) Introduction

 Les responsables du traitement de vos données à caractère personnel sur la plateforme d'e-learning sont :

  • le service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement (ci-après "SPF Santé publique"), établi avenue Galilée 5, boîte 2 à 1210 Bruxelles et inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0367.303.762 ;
  • l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI), dont le siège social est établi avenue Galilée 5/1 à 1210 Bruxelles et titulaire du numéro d'entreprise 0206.653.946 ;
  • les parties externes qui mettent du matériel de formation à disposition sur la plateforme
  • d'e-learning.

 La présente déclaration de confidentialité peut être révisée régulièrement. La dernière version sera toujours indiquée sur le site web avec la date de mise à jour.

 Le traitement a pour but de proposer une plateforme d'e-learning dédiée à la santé (plateforme eAcademy Health) aux différents groupes cibles du secteur de la santé. Le traitement est divisé en trois sous-traitements :

 • Identification de la personne qui se connecte à la plateforme d'e-learning 
 • Gestion d'un compte sur la plateforme d'e-learnind
 • Traitement de vos inscriptions et du suivi de la participation à la formation


(ii) Quels traitements effectuons-nous avec vos données à caractère personnel ?

Identification de la personne qui se connecte à la plateforme d'e-learning

 Recherche de vos données d'identification dans le but de vous accorder les autorisations nécessaires sur la plateforme d'e-learning. La base légale consiste en une autorisation à cet effet.

Quelles données à caractère personnel ?

 

Comment avons-nous recueilli ces données ?

 

Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?

Avec qui ces données sont-elles partagées ?

 

Numéro de registre national

Nom

Prénom

Via les sources authentiques

La durée de la session à laquelle vous êtes connecté

Sans objet

 

Gestion d'un compte sur la plateforme d'e-learning

 Le traitement a pour but de permettre l'offre de cours en ligne aux professionnels de la santé et aux citoyens.

La base légale de la tenue de ces données est le consentement.

 

Quelles données à caractère personnel ?

 

Comment avons-nous recueilli ces données ?

 

Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?

Avec qui ces données sont-elles partagées ?

 

Numéro INAMI, code langue, nom et prénom

 

Directement auprès de vous

1 an après la fin de l'utilisation du compte

Avec les collaborateurs du SPF, en fonction de l'autorisation légale du collaborateur

 

Traitement de vos inscriptions et du suivi de la participation à la formation

Le traitement a pour but de générer des rapports sur la progression des cours individuels, éventuellement d'imprimer l'attestation de participation et d'exporter les informations nécessaires à l'accréditation.

La base légale de la tenue de ces données est votre consentement.

Quelles sont vos données à caractère personnel que nous recueillons ?

 

Comment avons-nous recueilli ces données ?

 

Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?

 

Avec qui ces données sont-elles partagées ?

 

Numéro INAMI

Directement auprès de vous

Jusqu'au retrait de votre consentement

Avec les administrations de la santé du SPF et de l'INAMI en fonction de l'autorisation légale du collaborateur

 

Sécurité et confidentialité des traitements

 Nous avons mis en place des mesures de sécurité techniques, administratives et organisationnelles appropriées pour éviter la destruction, la perte, la falsification, la modification, l'accès non autorisé ou la divulgation involontaire à des tiers de vos données à caractère personnel, ainsi que tout traitement non autorisé de ces données. Toutefois, si un tel incident devait se produire avec vos données à caractère personnel, nous vous informerions de l'infraction, avec une description de l'impact potentiel et une recommandation visant à limiter les éventuelles répercussions de l'infraction. 


Quels sont vos droits ?

Pour tout traitement de vos données à caractère personnel, vous pouvez exercer les droits suivants :

 • Droit d'accès : vous avez le droit de demander une copie de vos données à caractère personnel que le service public fédéral conserve et traite.
 • Droit de rectification (adaptation) : vous avez le droit de faire adapter vos données si elles s'avèrent incorrectes.
 • Droit d'opposition au traitement : vous pouvez nous demander, par exemple, de cesser les communications marketing à tout moment.
 • Droit de retrait du consentement : vous avez le droit de retirer un consentement précédemment accordé pour le traitement.
 • Droit d'introduire une plainte auprès de l'Autorité de protection des données (APD) : vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'Autorité de protection des données si vous soupçonnez que vos données ne sont pas traitées correctement par le service public fédéral.
Vous pouvez également exercer les droits suivants avec un engagement limité en fonction du motif légal du traitement et des délais de conservation légaux :
 • Droit à l'effacement : vous pouvez demander au service public fédéral d'effacer vos données à caractère personnel, mais cela ne sera pas toujours possible, attendu les fondements légaux en vertu desquels ces données ont été obtenues.
 • Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données à caractère personnel, mais cela n'est pas toujours possible, attendu les fondements légaux en vertu desquels ces données ont été recueillies.
 • Droit à la portabilité des données : vous avez le droit de demander vos données à caractère personnel dans un format structuré et lisible par une machine, ou dans un autre format standard lisible par un autre responsable du traitement.

 Exercice de vos droits

Vous pouvez exercer vos droits en nous adressant un courrier contenant en annexe une copie de votre carte d'identité, ou de votre passeport si vous n'êtes pas titulaire de la nationalité belge, et en mentionnant de préférence < eAcademy Health platform >,

par e-mail à

DPO@health.fgov.be ou DPO@riziv-inami.fgov.be

ou par la poste à

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
À l'attention du Data Protection Officer (DPO)
Avenue Galilée 5 boîte 2
1210 Bruxelles

OU

Institut national d'assurance maladie-invalidité (INAMI)
À l'attention du Data Protection Officer (DPO)
Avenue Galilée 5 boîte 1
1210 Bruxelles


Droit d'introduire une plainte

Vous avez le droit d'introduire une plainte auprès de l'Autorité belge de protection des données (APD) :

Autorité de protection des données
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35

E-mail : contact@apd-gba.be  


Politique d'utilisation des cookies

Que sont les cookies ?

Un "cookie" est un petit fichier envoyé par le serveur et placé sur le disque dur de votre ordinateur. Les informations stockées dans ces cookies ne peuvent être lues que par le SPF Santé publique ou l'INAMI.

 

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Les sites web utilisent des cookies et des technologies similaires pour distinguer vos préférences d'utilisation de celles des autres utilisateurs du site web. Cela nous aide à vous offrir une meilleure expérience utilisateur lorsque vous visitez notre site web et nous permet d'optimiser celui-ci.
Les cookies aident le SPF Santé publique et l'INAMI, par exemple, à optimiser votre visite sur le site web, à mémoriser des choix techniques (choix de la langue, newsletter...) ou à vous montrer des services et des offres plus pertinents.

Conformément à la directive européenne sur la vie privée et les communications électroniques, tous les sites web ciblant certaines parties de l'Union européenne sont tenus de vous demander l'autorisation d'utiliser ou de stocker des cookies non essentiels et des technologies similaires sur vos ordinateurs ou appareils mobiles. La présente déclaration relative aux cookies vous fournit des informations claires et complètes sur les cookies utilisés par le SPF Santé publique et l'INAMI, y compris leur finalité.

Les cookies que nous utilisons sont sûrs. Les informations que nous recueillons à l'aide des cookies nous aident à identifier les erreurs éventuelles ou à vous présenter des services spécifiques susceptibles de vous intéresser.


Types de cookies

Il existe un très grand nombre de cookies différents qui se distinguent par leur fonctionnalité, leur origine ou leur délai de conservation. Ci-dessous, nous vous proposons d'abord une description générale des types de cookies utilisés sur les sites web de ProSanté. Nous vous proposons ensuite un aperçu détaillé des différents cookies utilisés sur le site web. 

Type

Fonction

Cookies essentiels / strictement nécessaires

Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site web et ne peuvent être désactivés dans nos systèmes. Ils ne sont généralement installés qu'en réaction à des actions que vous avez entreprises, telles que la définition de vos préférences en matière de confidentialité, l'identification ou le remplissage d'un formulaire. Ils sont nécessaires à une bonne communication et facilitent la navigation (retour à une page précédente...).

Cookies fonctionnels

Ces cookies améliorent la convivialité du site web par la mémorisation de vos choix (préférence de langue par exemple) et offrent une fonctionnalité et une personnalisation améliorées au visiteur. Ainsi, ces cookies permettent de personnaliser certains paramètres à votre demande. Le refus de ces cookies peut affecter les performances et la fonctionnalité du site web et limiter l'accès au contenu du site web.
Ces cookies peuvent être installés par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages.

 

Aperçu des cookies

Nom de domaine :  < eacademy.riziv-inami.health.fgov.be >

Nom du cookie

Type de cookie

Description

Délai de conservation

MoodleSession

Cookie essentiel/strictement nécessaire

Cookie de session : permet à l'utilisateur de s'identifier dans Moodle.

Session

_shibsession_

Cookie essentiel/strictement nécessaire

Cookie de session : lien d'identification entre l'idp (eHealth) et Moodle.*

Session

SERVERID

Cookie non strictement nécessaire mais vivement recommandé

Cookie de session : permet autant que possible à l'utilisateur de rester sur le même serveur d'un cluster.  La perte du cookie ou du serveur peut provoquer un effet ping-pong SAML par la revalidation systématique de la _shibsession_, qui se traduit par un retard pour l'utilisateur.

SessionRésumé

Gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van het online eAcademy Platform  .
Conditions d'utilisation lors de l'utilisation de la plate-forme d'apprentissage en ligne eAcademy Platform.

Politique complète

Je hebt toegang tot een elektronisch communityplatform voor online leren.

Door dit document te valideren, ga je akkoord dat eAcademy Platform de mogelijkheid heeft om jouw gebruiksgegevens (logs) van het platform te raadplegen conform de hieronder beschreven "Privacyverklaring".


Jouw persoonsgegevens

Dit zijn de privégegevens die automatisch geregistreerd worden op het platform en die nodig zijn voor de werking ervan:

 • Naam
 • Voornaam
 • E-mail

Deze gegevens kunnen niet gewijzigd worden.

Voor eventuele verbeteringen of updates van deze gegevens kan je contact opnemen met ? e‐learning@health.fgov.be.

De hosting (Cblue.be) van het eAcademy platform behandelt geen persoonlijke gegevens.


Jouw raadplegingsgegevens

De volgende gegevens kunnen gebruikt worden door eAcademy Platform, dit wil zeggen door de operationele administrators van het platform:

 • De bezoeken uitgevoerd op het platform;
 • De acties uitgevoerd op het platform (bijv.: materialen aangebracht door de gebruiker zelf, berichten, resultaten van activiteiten, enquêtes, ezv);
 • De tijd doorgebracht op het platform;
 • De geraadpleegde inhoud.

Je gaat akkoord dat deze raadplegingsgegevens gebruikt kunnen worden om gebruikers bij te staan voor een individuele opvolging, alsook voor algemene statistieken (reporting) voor een collectieve opvolging.

Deze gegevens worden opgeslagen in een database die exclusief door eAcademy Platform wordt verwerkt.


Raadplegen van hyperlinks

Het platform stelt links voor naar inhoud die beschikbaar is op internet. Deze links worden verschaft met als doel om jouw leerproces te verrijken. Aangezien deze websites geen deel  uitmaken van het platform zal geen enkele mededeling van gegevens geregeld worden door de "Privacyverklaring". Wij wijzen je dan ook op de vertrouwelijkheid van deze gegevens wanneer je deze raadpleegt.


Jouw mening

EAcademy Platform behoudt zich het recht om je te contacteren via een vragenlijst, enquête of peiling om je mening te vragen. Deze informatie verschaffen, is niet verplicht.


Naleven van de wet

Respecteer de wet en dus ook het auteursrecht van lesmateriaal en ander materiaal. Als je niet de auteur bent, zorg dan voor toestemming.

EAcademy Platform respecteert de wetgeving in verband met de bescherming van de persoonsgegevens.


Wat is Moodle?

Het leerplatform eAcademy is gebaseerd op een Moodle-infrastructuur die gehost is bij CBlue.be. Moodle is een programma dat beheerst wordt door een GNU GPL (V3) Licentie: https://docs.moodle.org/dev/License

Toegang? https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/

Hulp nodig? Wil je gebruiksrechten als lesgever? e‐learning@health.fgov.be

Voor vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens: DPO@health.fgov.be of DPO@riziv-inami.fgov.be

 .

Introduction

Vous accédez à une plate-forme électronique communautaire dédiée à l’apprentissage en ligne.

En validant ce document, vous consentez que la plateforme d’apprentissage en ligne eAcademy ait la possibilité de consulter vos données d’utilisation (logs) de la plate-forme, conformément à la « Politique de confidentialité » décrite ci-dessous.


Vos données privées

Voici les données privées enregistrées de manière automatique dans la plate-forme et nécessaires à son fonctionnement :

 • Nom
 • Prénom
 • E-mail

Ces données ne peuvent pas être modifiées.

Pour les éventuelles corrections ou les mises à jour de ces données, veuillez prendre contact avec e-learning@health.fgov.be

L’hébergeur (Cblue.be) de la plate-forme eAcademy ne traite en rien les données personnelles.


Vos données de consultation

Les données suivantes pourront être exploitées par la plateforme d’apprentissage en ligne eAcademy, c’est-à-dire par les administrateurs opérationnels de la plate-forme :

 • Les visites réalisées dans la plate-forme;
 • Les actions effectuées sur la plate-forme (par ex. contenus apportés par l'utilisateur lui-même, messages, résultats d'activités, enquêtes, etc.);
 • Le temps passé dans la plate-forme;
 • Les contenus consultés.

Vous consentez que ces données de consultation puissent être exploitées à des fins d’assistance aux utilisateurs pour un suivi individuel, ainsi que de statistiques générales (reporting) pour un suivi au niveau collectif.

Ces données sont stockées dans une base de données traitée exclusivement par la plateforme d’apprentissage en ligne eAcademy.


Votre consultation des liens web

La plate-forme propose des liens vers des contenus disponibles sur le web. Ces liens vous sont fournis dans le but d’enrichir votre apprentissage. Comme ces sites web ne font pas partie de la plate-forme, toute communication de données ne sera pas régie par la « politique de confidentialité ». Nous devons donc vous mettre en garde quant à la confidentialité de ces données lors de votre consultation.


Votre opinion

La plateforme d’apprentissage en ligne eAcademy se réserve le droit de vous contacter, via questionnaire, enquête ou sondage, afin de connaître votre opinion. Fournir ces informations reste facultatif.


Respect de la Loi

Vous respectez la Loi et donc les droits d’auteur des cours et autres matériels de formation. Si vous n’êtes pas l’auteur, demandez l’autorisation.

La plateforme d’apprentissage en ligne eAcademy respecte la Loi concernant la protection des données personnelles.


Qu’est-ce que Moodle ?

La plate-forme d’apprentissage eAcademy est basée sur une infrastructure Moodle hébergée par Cblue.be. Moodle est un logiciel régi par la licence GNU GPL (V3): https://docs.moodle.org/dev/License

Accès ? https://eacademy.riziv-inami.health.fgov.be/

Pour toute questions relative au traitement de vos données personnelles: DPO@health.fgov.be ou DPO@riziv-inami.fgov.be